Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)

Het schoolbestuur heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met het
Vrij CLB Ami 2 Lier
Kardinaal Mercierplein 13
2500 Lier
tel: 03 480 80 18

Het CLB heeft de opdracht leerlingen te begeleiden in hun functioneren op school en in de maatschappij.

Hiervoor biedt het kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding aan. Deze leerlingenbegeleiding bevordert de totale ontwikkeling, verhoogt het welbevinden, voorkomt vroegtijdig schoolverlaten en creëert meer gelijke onderwijskansen.

Zo draagt het bij tot het functioneren van de leerling in de schoolse én maatschappelijke context. Het CLB werkt:

  • onafhankelijk en stelt het belang van de leerling centraal;
  • kosteloos voor de leerling, de ouders en de school;
  • multidisciplinair;-binnen de regels van het beroepsgeheim
  • met respect voor het pedagogisch project van de school.

Leerlingenbegeleiding

Het CLB werkt vraaggestuurd vanuit de leerlingen, de ouders en de scholen, behalve voor de verplichte begeleiding.

Vraaggestuurde begeleiding

  • Leren en Studeren;
  • Schoolloopbaanbegeleiding:vragen over schoolloopbaan zoals de overgang naar het secundair, veranderen van school, overstap naar buitengewoon onderwijs...
  • Het psychisch en sociaal functioneren: dit kan bijvoorbeeld gaan over gedragsproblemen, psychische problemen, sociale problemen...
  • Preventieve gezondheidszorg: vragen over gezonde voeding, seksualiteit... Het CLB zet de individuele leerlingenbegeleiding alleen verder als de betrokken bekwame leerling daarmee akkoord gaat of de ouders van de niet-bekwame leerling daarmee akkoord gaan.

Verplichte leerlingenbegeleiding

De controle op de leerplicht

  • De signaalfunctie en de consultatieve leerlingenbegeleiding door het CLB: als het CLB noden vaststelt bij de leerling of een probleem of onregelmatigheid vaststelt in het beleid op leerlingenbegeleiding, dan brengt het CLB de school hiervan op de hoogte. Het CLB biedt ondersteuning aan de school bij problemen van individuele leerlingen of groepen van leerlingen;
  • De preventieve gezondheidszorg: op bepaalde tijdstippen in de schoolcarrière wordt de kleuter/leerling onderzocht via medische consulten. Ook wordt het CLB gecontacteerd door de school als er sprake is van een besmettelijke ziekte
Naar top