Pedagogisch Project

Dit pedagogisch project werd ontworpen in overleg met het schoolteam en de schepen van onderwijs. De missie en visie die het schoolbestuur, de directie en de leerkrachten nastreven, worden hierin geformuleerd. Het is het algemeen kader waarin de visie wordt vastgelegd over hetgeen wij met onze school wensen te bereiken op vlak van onderwijs en opvoeding en de manier waarop wij ons onderwijs hierop zullen afstemmen.

Het volledig schoolteam onderschrijft en draagt dit pedagogisch project. Van de leerkrachten wordt verwacht dat ze met de visie in gedachten, een voorbeeld zijn voor de leerlingen.

Het pedagogisch project wordt concreet gemaakt via het schoolwerkplan. Hierin wordt heel duidelijk beschreven hoe de school de missie en visie in de dagelijkse praktijk invult. Het schoolwerkplan is voortdurend in ontwikkeling. Het kan aangepast worden aan een bepaalde situatie en een bepaalde school.

Fundamentele uitgangspunten

De Gemeentelijke Basisschool behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs. Ze is gekend onder de roepnaam De Driehoek en is gelegen aan de Schildesteenweg 12, 2520 Oelegem.

Het schoolbestuur is het gemeentebestuur van Ranst.

De pijlers van het onderwijssecretariaat voor Steden en Gemeenten (OVSG) gelden uiteraard ook in onze school.

 • Onze school staat open voor alle kinderen, ongeacht de ideologische overtuiging van de ouders, ongeacht hun sociale of etnische
  afkomst, ongeacht hun nationaliteit.
 • De verscheidenheid van onze leerlingen wordt ervaren als een verrijking voor de hele schoolbevolking.
 • Onze school bouwt mee aan een democratische overtuiging dat verschillende opvattingen over mens en maatschappij in de gemeenschap naast elkaar kunnen bestaan. Ze geeft elk kind de kans om zijn/haar stem te laten horen via o.a. de leerlingenraad.
 • De school wil de leerlingen opvoeden tot sociale wezens die in harmonie leren samenleven met anderen. Ze wil ze leren openstaan voor andere meningen, leren luisteren naar elkaar en leefregels bijbrengen die het samenleven op en buiten de school bevorderen.
 • Onze school heeft als taak de leerlingen te emanciperen, hen op te voeden tot zelfredzame, mondige en weerbare jongeren.
 • De school streeft een harmonische vorming van de totale persoon na. Naast kennisverwerving is ook attitudevorming erg belangrijk. Wij besteden tevens veel aandacht aan de sportieve, de sociaalemotionele en de culturele ontwikkeling van onze kinderen. Beweging neemt in ons programma een belangrijke plaats in, al vanaf de kleuterschool.
 • De school wil een veilige leeromgeving creëren met gelijke kansen voor alle kinderen en aandacht voor talenten en succeservaringen.
 • De Driehoek voedt op tot respect voor de medemens. Elk kind, elke mens is uniek. Leren rekening houden met de eigenheid van de medeleerlingen en hen respecteren is van essentieel belang.
 • Onze school brengt de leerlingen de gedachte bij van het Europese burgerschap en vraagt aandacht voor het mondiale gebeuren en het multiculturele gemeenschapsleven.
 • De school draagt de beginselen uit die vervat zijn in de Universele Verklaring van de rechten van de mens en van het kind, neemt er de verdediging van op. Zij wijst vooroordelen, discriminatie en indoctrinatie van de hand.

Bekijk kinderen altijd positief
Heb het wonder in hen lief
Vergeet het ideale
Kijk naar wat ze wél kunnen halen
Er zit een barst in alle dingen
Zo komt immers het licht naar binnen

Litière M, Cohen L


Wie zijn wij?

Onze school is gelegen in het centrum van het dorp Oelegem langs de Schildesteenweg in een landelijke en groene omgeving. Achteraan grenst de school aan de zo goed als verkeersvrije Muizenheuvelstraat en eveneens aan het park van Oelegem.
De speelplaats van de school kan je een groene speelplaats noemen. Er is een afgeschermd deel met linde-en kastanjebomen die bij felle zon voor schaduw zorgen. Verder is er nog een open grasveld met veel ruimte om te spelen en te bewegen.
Oelegem is een gezellig dorp waar iedereen elkaar kent en waar tradities als Sinterklaas en carnaval uitgebreid gevierd worden.
Wij houden van onze gemoedelijkheid en kleinschaligheid die ervoor zorgen dat iedereen elkaar kent.
De infobrochure vertelt hoe we onze schoolorganisatie aanpakken. Deze brochure is te raadplegen op onze website.

Een gemoedelijke en warme basisschool waar alle kinderen zich thuis voelen en kunnen groeien en leren op hun eigen tempo.

Onze visie / missie

Onze school als droomplek

Onze gemoedelijkheid is onze troef. We kennen elkaar en omarmen ieders eigenheid omdat we ervan overtuigd zijn dat dit een meerwaarde biedt. Tijd maken voor elkaar vinden wij belangrijk. Wij maken school met ons hart vanuit een echte interesse in wat er leeft bij onze kinderen en hun ouders. Zij mogen zichzelf zijn, ze worden gezien, er wordt naar hen geluisterd. Zo werken wij aan een school waar iedereen zich goed voelt! Een school waar onze kinderen, personeel en ouders het samen goed kunnen vinden, betrokken worden en zich welkom voelen. Onze school is “Dé Driehoek” tussen ons team, de leerlingen en hun ouders.

Onze school als dromenvanger

Wij laten onze kinderen dromen vangen. Ze krijgen de kans uit te zoeken waar ze goed in zijn en wat ze graag doen. Wie zichzelf goed kent, kan betere keuzes maken. Zo werken wij aan een school die blijft onderzoeken hoe ze haar kinderen op de best mogelijke manier kan voorbereiden. Niet het resultaat, maar het groeiproces telt. Plantaken en contractwerk, differentiatie en zorg op maat zorgen ervoor dat elk kind op zijn eigen tempo een mooi groeiproces kan doormaken.

Samen maken we dromen waar

Onze kinderen leren met elkaar en van elkaar. We leren allemaal samen. We werken aan een school waar we de krachten bundelen en door samen te werken een omgeving creëren waar onze kinderen opgroeien tot respectvolle jongeren met een open geest en een gezond zelfvertrouwen. Klaar om de wereld in te stappen.

Naar top